gear gear

ماشین سازی کاوش کشاورز رفسنجان

تلفن : 09133915005 - 09135063959

ایمیل : info@mkavosh.ir

گریدر تمام گردان پشت تراکتوری فیاتی

گریدر تمام گردان پشت تراکتوری فیاتی 170 سانتیمتر

اين دستگاه با داشتن سه محور گردشی مي تواند در تمام جهات مورد نياز بچرخدو خود را با تراكتور تنظيم نمايد اين قابليت باعث شده كارايي دستگاه زياد و متنوع شود به نحوي كه جهت تسطیح زمینهـای کشاورزی و باغات، ایجاد پشته ، خاک ریزی و خاک برداری کناردرختان،ایجادکانالهـا، حفر نهرهای آب و ... مورداستفاده قرار مي گيرد. در طرح جديد دستگيره هاي تنظيم به گونه اي تغيير كرده اند كه با اضافه شدن اهرم به راحتي قابل استفاده باشند. اين گريدر در ابعاد مختلف جهت انواع تراكتورهاي موجود توليد مي شود.

توضیحات محصول:

قیمت  330/000/000 ریال