gear gear

ماشین سازی کاوش کشاورز رفسنجان

تلفن : 09133915005 - 09135063959

ایمیل : info@mkavosh.ir

روتیواتور 30 تیغه ثابت یکطرفه گلدانی

روتیواتور 30 تیغه ثابت یکطرفه گلدانی مناسب برای تراکتورهای گلدانی و هلدر و مشابه